Search

Học phí

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :           /TTr-MNVH

Vĩnh Hòa, ngàytháng 10năm 2021

 

TỜ TRÌNH

Về việc xin tạm thu các khoản tiền thu hộ, mua hộ

Năm học 2021 - 2022 

           Kính gửi:

                     - Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang;

                     - UBND phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang.

Căn cứ Nghị Quyết số 120/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trong năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;

Thực hiện công văn cố 7744/UBND-GDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2021  của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang về việc hướng dẫn thực hiện một số dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng Ngân sách nhà nước của cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Nha Trang;

Thực hiện công văn số 1185 /GDĐT-MN ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang hướng dẫn thực hiện một số dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng Ngân sách nhà nước của cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Nha Trang;

Được sự nhất trí của Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Mầm non Vĩnh Hòa trong cuộc họp ngày 28/10/2021 về các khoản tạm thu đầu năm học 2021 - 2022.

Trường Mầm non Vĩnh Hòa xin trình lên các cấp lãnh đạo về các khoản thu đầu năm học 2021 – 2022 như sau:

  • Tiền ăn: 30.000đ/1 ngày/1cháu (kể cả ăn sáng và chất đốt);
  • Tiền học phí: 140.000đ/1 tháng/1 cháu (Được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19, vì vậy không thu 05 tháng của học kỳ I);
  • Thu phục vụ bán trú 05 ngày trong tuần (không ăn sáng): 150.000đ/1 tháng/1 cháu;
  • Thu phục vụ ăn sáng 05 ngày trong tuần của một tháng: 120.000đ/1 tháng/1 cháu;
  • Thu hỗ trợ hoạt động bán trú: 45.000đ/1 tháng/1 cháu;
  • Thu phục vụ nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục ngày thứ bảy có ăn sáng: 60.000đ/1ngày/1 cháu (không bắt buộc);
  • Thu tiền học ngoại khóa Tiếng Anh (học sinh mẫu giáo 4-5 tuổi và 5-6 tuổi): 80.000đ/1 tháng/1 cháu (không bắt buộc)
  • Quỹ hội PHHS: Thu theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh toàn trường qua cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm. (dự kiến thu vào Học kỳ II)
  • Tiền mua hộ tài liệu học tập của cá nhân trẻ: Theo từng nhóm, lớp

      Cụ thể:

Nhóm 25 – 36 tháng:     32.000đ/cháu cũ;            39.500đ/cháu mới

Lớp MG 3 – 4 tuổi:          42.500đ/cháu cũ;            42.500đ/cháu mới

Lớp MG 4 – 5 tuổi:          43.000đ/cháu cũ;            53.500đ/cháu mới

Lớp MG 5 – 6 tuổi:          65.500đ/cháu cũ;            76.000đ/cháu mới

      (Đính kèm bảng phụ lục chi tiết)

Kính mong các cấp lãnh đạo quan tâm, phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:                                                                          

- Như trên;                                            

- Lưu: VT.

TM. BAN ĐẠI DIỆN CMHS

 PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Vy Thị Thanh Loan

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) 

Cao Thị Thu Tất

UỶ BAN NHÂN DÂN

 PHƯỜNG VĨNH HÒA

(Phó Chủ Tịch) 

(Đã ký)

Triệu Thị Thu Hằng

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ NHA TRANG

 

 

 

 

Bạn quan tâm