Search

Thông tin tuyển sinh

PHÒNG GD ĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /KH-MNVH

Vĩnh Hòa, ngày       tháng      năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA

 NĂM HỌC 2020–2021

 

          Căn cứ công văn số 630/KH-GDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Phòng GDĐT Nha Trang về việc tuyển sinh mầm non năm học 2020-2021;         

          Căn cứ vào Quyết định số 169/QĐ-GDĐT ngày 16 tháng 3 năm 2020 về việc giao kế hoạch phát triển giáo dục các trường năm học 2020-2021của Phòng GDĐT Nha Trang;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường Mầm non Vĩnh Hòa.

          Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh cháu năm học: 2020- 2021 như sau:

  I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

1.     Đối tượng tuyển sinh

Tất cả trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ (sinh từ tháng 8/2018 đến tháng 01/2018) có hộ khẩu thường trú (tạm trú) trên địa bàn thành phố Nha Trang.

2.     Nguyên tắc xét tuyển

- Tiếp nhận tất cả trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi nhằm thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

- Ưu tiên tiếp nhận con đẻ, con nuôi của công chức, viên chức thuộc biên chế nhà trường.

- Năm học 2020-2021 phân tuyến tuyển sinh đối với  độ tuổi nhà trẻ: nhóm: 25-36 tháng (trẻ sinh tháng 8/2018 đến 01/2018); học sinh các độ tuổi 3- 4 tuổi và 4-5 tuổi Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tiếp nhận bổ sung đủ số lượng học sinh theo quy định (ưu tiên cho trẻ em trong địa bàn được xem xét trước).

- Xét tuyển theo nguyên tắc đúng tuyến; tuyến tuyển sinh phân theo địa bàn xã (phường); xét theo thứ tự diện tuyển sinh cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

II. QUY ĐỊNH HỒ SƠ HỌC SINH

Hồ sơ của trẻ vào học mầm non gồm:

- Đơn xin nhập học.

- Sơ yếu lý lịch học sinh.

- Giấy khai sinh hợp lệ (bản sao theo qui định hiện hành);

- Hộ khẩu (phô tô và mang theo hộ khẩu gốc để đối chiếu).

- Phiếu tiêm chủng (bản phô tô).

 III. SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH      

 Chỉ tiêu Phòng Giáo Dục giao: 45 cháu

 

 

Hiện có

Cần tuyển

Số lớp

Nhà trẻ (25-36 tháng)

(từ tháng 8/2018 đến 01/2018)

05 cháu

45 cháu

02

 

T.CỘNG:

 

05 cháu

 

45 cháu

 

02

 

* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: 

          1. Điểm chính (đường Trịnh Hoài Đức).

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với UBND các xã, phường

- Tổ chức điều tra, nắm chắc số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh tại địa phương.

- Thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh của xã, phường. Thành phần Ban chỉ đạo gồm: Đại diện lãnh đạo UBND xã (phường), Hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn, tổ trưởng tổ dân phố (thôn), trưởng công an xã (phường)...

- Ban chỉ đạo có trách nhiệm:

+ Tổ chức phân tuyến, phân đối tượng  tuyển sinh theo tiêu chí hợp lý để tạo điều kiện, huy động tối đa số trẻ đến trường; trình UBND xã phường phê duyệt trước khi công khai;

(Tiêu chí tuyển sinh kèm theo)

+ Tuyên truyền và thông báo cụ thể các tuyến tuyển sinh mầm non năm học 2020-2021 cho nhân dân trong địa phương được biết;

- Ban chỉ đạo tuyển sinh giải quyết các thắc mắc, khiếu nại (nếu có) liên quan đến phân đối tượng tuyển sinh.

- Thực hiện các bước công khai danh sách trẻ đăng ký nhập học tại các trường như sau:

+ Bước 1: Từ ngày 06/7/2020 đến 10/7/2020, UBND xã, phường công khai danh sách số trẻ toàn xã, phường đã được Ban chỉ đạo phân diện theo tuyến tuyển sinh;

+ Bước 2: Từ ngày 13/7/2020 đến 17/7/2020, UBND xã, phường công khai danh sách chính thức theo diện tuyển sinh (sau khi đã giải quyết các thắc mắc) đồng thời bàn giao danh sách cho Hội đồng tuyển sinh các trường xét tiếp nhận hồ sơ.

Địa điểm công khai: Tại các tổ dân phố, UBND xã phường và các trường trong địa bàn sau từng bước thực hiện thống kê, xác minh.

Thời gian công khai: Niêm yết danh sách công khai của từng bước trong suốt quá trình thực hiện công tác tuyển sinh.

2.  Hiệu trưởng các Trường mầm non công lập

- Tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để phụ huynh nắm rõ kế hoạch, chỉ tiêu, độ tuổi, thời gian và các tuyến tuyển sinh vào từng trường. Thời gian tuyên truyền từ ngày 07/7/2020 đến ngày 19/7/2020.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường và trình Ban chỉ đạo tuyển sinh thành phố phê duyệt theo quy định.

 - Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh tại bản tin và cổng thông tin điện tử của trường.

- Thành lập hội đồng tuyển sinh để tiếp nhận trẻ theo đúng tuyến và kế hoạch tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh gồm có (chủ tịch HĐ: Hiệu trưởng; phó chủ tịch HĐ: Phó Hiệu trưởng; thư ký HĐ: thư ký Hội đồng nhà trường; ủy viên: các Tổ trưởng chuyên môn; trưởng ban thanh tra; Chủ tịch công đoàn cơ sở và các thành viên khác do Hiệu trưởng chọn cử ). Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm:

+ Thực hiện nghiêm túc các qui định về công tác tuyển sinh đảm bảo khách quan, công bằng. Tổ chức tiếp nhận học sinh đúng theo phân tuyến của Ban chỉ đạo tuyển sinh và kế hoạch được phê duyệt.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh... đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, hộ khẩu phải trùng khớp với nhau. Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và cha mẹ học sinh đăng kí nhập học. Trong thời gian tổ chức tuyển sinh Hiệu trưởng không thu tiền hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp tiền cho nhà trường.

+ Kết thúc thời gian tuyển sinh (thực hiện theo kế hoạch), Hội đồng tuyển sinh của nhà trường tiến hành lập hồ sơ tuyển sinh gồm: Kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt, quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường, danh sách trẻ được tuyển.

      Lưu ý:

          + Trong trường hợp số lượng hồ sơ nộp vào vượt quá chỉ tiêu giao, nhà trường tiến hành chọn hồ sơ để tuyển vào học như sau: Hồ sơ học sinh được lấy ngẫu nhiên để lập danh sách học sinh được tuyển. Việc chọn hồ sơ phải được thực hiện công khai và thể hiện bằng biên bản.

+ Đối với những hồ sơ dự tuyển không thuộc tuyến tuyển sinh của trường (ngoài tuyến): Hội đồng tuyển sinh tiến hành họp xét (thể hiện qua Biên bản họp của Hội đồng), đảm bảo công khai, minh bạch sau đó tập hợp đầy đủ hồ sơ gửi về Phòng GDĐT xem xét, quyết định. Thành phần xét duyệt hồ sơ ngoài tuyến gồm: thường trực Ban chỉ đạo tuyển sinh thành phố, Hiệu trưởng nhà trường (Lịch xét duyệt cụ thể sẽ thông báo sau)

- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại (nếu có) trong quá trình tiếp nhận hồ sơ vào học và báo cáo cho UBND xã, phường.

V. THỜI GIAN TUYỂN SINH

- Từ 15/6/2020 đến 26/6/2020: Phòng GDĐT xây dựng Kế hoạch và họp BCĐ tuyển sinh để thống nhất thông qua kế hoạch trình UBND thành phố phê duyệt.

- Ngày 30/6/2020: Phòng GDĐT triển khai Kế hoạch tuyển sinh cho Hiệu trưởng các trường mầm non.

- Từ 01/7/2020 đến  06/7/2020: Hiệu trưởng xây dựng và gửi Kế hoạch tuyển sinh, danh sách Hội đồng tuyển sinh cho Phòng GDĐT phê duyệt.

- Từ 08/7/2020 - 10/7/2019: Phòng GDĐT duyệt kế hoạch tuyển sinh.

- Từ 13/7/2020  đến 19/7/2020: Niêm yết Kế hoạch tuyển sinh của trường tại UBND xã phường và tại trường đồng thời Ban chỉ đạo tuyển sinh xã phường tiến hành phân loại đối tượng tuyển sinh theo tiêu chí và thực hiện các bước công khai theo danh sách.

- Từ 20/7/2020 đến  31/7/2020: Hội đồng tuyển sinh các trường tiến hành thu nhận hồ sơ và xét tuyển trong tuyến theo danh sách Ban chỉ đạo tuyển sinh của xã (phường) đã xét duyệt.

Lưu ý: Đến 17 giờ 00 ngày 31/7/2020 phụ huynh nào không liên hệ để làm các thủ tục, hồ sơ tuyển sinh thì Hội đồng tuyển sinh không xem xét, phụ huynh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm liên hệ chỗ học khác cho con).

- Từ  ngày 03/8/2020 đến 07/8/2020: Hội đồng tuyển sinh các trường được phép thu nhận hồ sơ và xét tuyển các trường hợp ngoại tuyến cho đến khi hết chỉ tiêu, sau đó tập hợp đầy đủ hồ sơ gửi về Phòng GDĐT xem xét, quyết định.

- Từ 10/8/2020 đến 14/8/2020: Niêm yết công khai danh sách số trẻ được vào học và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại (nếu có).

- Từ 17/8/2020 đến 21/8/2020: Các trường mầm non gửi báo cáo nhanh (theo mẫu đính kèm) cho Phòng GDĐT.

Năm học 2020-2021 Trường Mầm non Vĩnh Hòa chỉ tuyển sinh cháu 25-36 tháng tại 02 điểm đó là: điểm trường chính và điểm Nam Hòn Khô, điểm Đường Đệ không có lớp nhà trẻ 25-36 tháng. Tùy theo diện tích phòng học và số cháu hiện có tại các 02 điểm trường trên, mà nhà trường sẽ phân bổ các cháu mới tuyển về các điểm trường.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 của Trường Mầm non Vĩnh Hòa. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, nhà trường sẽ phản ảnh kịp thời về Phòng Giáo dục Đào tạo để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết./.

 

    Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

     - PGDĐT Nha Trang;

     - HĐGD phường VH;

     - Lưu HT.                                         

Bạn quan tâm